Јавни позив за полагање стручног испита за туристичког водича

06.07.2016.


Обавјештавамо грађане општине Дервента да је Министарство трговине и туризма Републике Српске објавило Јавни позив за полагање стручног испита за туристичког водича. Јавни конкурс можете погледати на интернет страници Министарства трговине и туризма РС (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT),  а више информација можете добити и у Јавној установи „Туристичка организација општине Дервенте“.


Текст позива:

На основу члана 43. став 3) Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", број 70/11 и 67/13) и члана 7. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 07/12 и 33/16), Министарство трговине и туризма Републике Српске, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   ПОЗИВ

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА
ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

Расписује се Јавни позив  за полагање стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске.

II

Право полагања стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске имају кандидати који испуњавају услове према члану 43. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", бр. 70/11, 67/13 ) и члану 9. Правилника о програму и начину полагања стручног  испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 07/12 и  33/16), и то:

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине ,
2. да имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању,
3. да су пословно способни и
4. да активно познају најмање један страни језик на нивоу степена Б2 према стандардима Заједничког европског оквира за језике.

III

(1) За учествовање на Јавном позиву кандидат је обавезан Министарству трговине и туризма доставити Пријаву за полагање испита у писменој форми.

У Пријави за полагање испита потребно је навести сљедеће  податаке:

1. име, очево име и презиме кандидата,
2. адресу пребивалишта, односно боравишта кандидата,
3.  датум и година  рођења кандидата,
4. врсту школске спреме и смјер који је кандидат завршио,
5. страни језик, односно стране језике које кандидат намјерава полагати у оквиру испита и
6.контакт телефон.

 (2) Уз Пријаву за полагање испита кандидати су обавезни да доставе сљедеће доказе:

1.  овјерену фотокопију уверења о држављанству Босне и Херцеговине, односно Републике Српске,
2.овјерену фотокопију личне карте,
3. овјерену фотокопију дипломе о стеченом најмање средњем образовању или други одговарајући доказ  о стеченој стручној спреми  ( уколико кандидат посједује вишу или високу стручну спрему може доставити и доказе о тој стручној спреми),
4. увјерење о пословној способности (издаје Центар за социјални рад) и
5. републичку административну таксу у износу од 2 КМ према тарифном броју 1. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13) за подношење пријаве.

IV

(1) Стручни испит за туристичког водича састоји се од усменог, писменог и практичног дијела и полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита коју именује министар надлежан за послове туризма.

(2) Програм испита се састоји из два модула и подразумијева теоријску и практичну обуку.

               (3) Програм теоријске обуке из првог модула испита траје укупно 28 часова и то за предмете:

               1. Уставно уређење Републике Српске, односно БиХ (два часа),
               2. Историја Републике Српске, односно БиХ (шест часова),
               3. Основи туристичког законодавства Републике Српске  (два часа),
               4. Основе туризма (шест часова),
               5. Заштита потрошача у туризму (два часа),
               6. Туристичка географија Републике Српске (четири часа),
               7. Културно-историјско насљеђе Републике Српске (шест часова).

(4) Програм практичне обуке из другог модула испита траје укупно 12 часова и то за предмет Водичка служба у туризму.

V

(1) Комисија спроводи испит, организује теоријску и практичну обуку кандидата, те врши провјеру знања кандидата.
(2) Теоријска обука подразумијева предавања из предмета описаних у тачки  IV овог конкурса.
(3) Практична обука подразумијева симулацију и демонстрацију туристичког вођења према предмету описаном у другом модулу.

VI

(1)Након положеног стручног испита издаје се увјерење о положеном стручном испиту за туристичког водича.
(2) Кандидат који положи испит дужан је да за издавање Увјерења (цертификата)  о положеном испиту  достави доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 80 КМ према Тарифном броју  81. Закона о административним таксама.
(3) Таксу из става 2. овог члана,  кандидат уплаћује на Рачун јавних прихода Републике Српске, број 562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, врста прихода: 722511, буџетска организација 1855015, са назнаком "Трошкови за издавање цертификата о положеном испиту за туристичког водича".

VII

(1) Пријаву на конкурс за полагање стручног испита за туристичког водича кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: "Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма, Сектор туризма и угоститељства, Ул. Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука", са назнаком: "Пријава на конкурс за полагање стручног испита за туристичког водича - НЕ ОТВАРАЈ".
(2) Уз пријаву кандидат прилаже доказе из тачке III овог позива.
(3) Рок за подношење пријава за полагање стручног испита за туристичког водича је 15  дана од дана објављивања овог позива.
(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узети у разматрање.

VIII

 (1)Јавни позив биће објављен на интернет страници Министарства трговине и туризма на web порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net), у дневном листу „Глас Српске", као и на интернет страници Туристичке организације Републике Српске (www.turizamrs.org).

(2) Ако позив  не буде објављен истворемено, рок за подношење пријава ће се рачунати од дана објављивања  у дневном листу „Глас Српске".

(3) Програм полагања стручног испита за туристичког водича, са предметним областима и потребном литературом биће објављен на интернет страници Министарства трговине и туризма -на web порталу Владе Републике Српске.

IX

(1) О тачном термину и мјесту одржавања обука, као и о осталим битним питањима кандидати ће накнадно бити обавјештени на интернет страници Министарства трговине и туризма  на којој ће бити доступне и све остале информације везане за полагање стручног испита.

(2) Све додатне информације у вези предметног конкурса могу се добити сваким радним даном од 8 до 15 часова, путем телефона 051/338-738.

 

                                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                                   Др Предраг Глухаковић