Јавни позив угоститељима, туристичким агенцијама и грађанима

15.06.2020.


 

 

            На основу члана 5. став 1.  Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима  („Службени гласник Републике Српске“, број: 51/20), Министарство трговине и туризма објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА И ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА

ЗА ДОСТАВУ  ПРИЈАВЕ РАДИ УЧЕШЋА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ШЕМЕ ДОДЈЕЛЕ  ТУРИСТИЧКИХ ВАУЧЕРА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

 

I

(1) Расписује се Јавни позив угоститељима и туристичким агенцијама за доставу  пријаве ради учешћа  у реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима ( у даљем тексту: "Јавни позив").

(2) Право учешћа на Јавном позиву има:

1. угоститељ,  регистрован као привредно друштво, друго правно лице или предузетник који пружа угоститељске услуге у угоститељским објектима за смјештај у складу са прописима којим се уређује област угоститељства  који је уредно измирио пореске обавезе  закључно са даном 29.02.2020. године и  има најмање четири  запослена радника и

2. туристичка агенција, носилац Лиценце Министарства из члана 37. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17) која је уредно измирила пореске обавезе.

II

 

(1) За аплицирање  на Јавни позив угоститељ и туристичка агенција дужни су  Министарству трговине и туризма ( у даљем тексту: "Министарство") поднијети Пријаву за учешће у реализацији шеме додјеле ваучера. ( у даљем тексту: Пријава).

            (2) Пријава се доставља Министарству електронским путем попуњавањем обрасца пријаве путем  електронске апликације која је доступна на интернет страници Министарстваhttps://www.vladars.net/sr-SP-yrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx.

            (3) Изузетно, до момента почетка рада електронске апликације из тачке 2. овог члана, Пријава се може доставити на обрасцу у  штампаном облику, поштанским путем или непосредно на протокол Министарства, односно електронским путем  на маил Министарства ( mtt@mtt.vladars.net).

            (4) Образац Пријаве из става 3. овог члана може  преузети на интернет страници Министарства.

III

 

            (1) Уз Пријаву угоститељ је  дужан доставити:

1. копију рјешења  о упису угоститеља у судски регистар, односно у Регистар предузетника,

2. копију рјешења о категоризацији објекта за смјештај издат од  надлежног органа јединице локалне самоуправе (угоститељ чији је угоститељски објекат за смјештај категорисан од стране Министарства није у обавези доставити рјешење о категоризацији),

            3. оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29.02.2020. године,

4. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке ,

5. оригинал или овјерену копију потврде, односно увјерења Пореске управе Републике Српске о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања  са Извјештајем  о броју запослених на дан издавања извјештаја  и

6. оригинал цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком, овјерен и потписан од стране одговорног лица угоститеља.

(2)  За сваки угоститељски објекат за смјештај  који  угоститељ ставља у функцију реализације шеме додјеле ваучера подноси се посебна Пријава.

IV

 

 Уз Пријаву туристичка агенција  је  дужна доставити:

1. оригнал или овјерену копију важеће полисе  осигурања или банковну гаранцију издату у складу са чланом 34. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17) ,

2. оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са даном 29.02.2020. године и

3. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке.

 

                                                                   V

 

(1) Министарство води Евиденцију  угоститеља и туристичких агенција   који су испунили услове за реализацију шеме додјеле ваучера.

(2) Евиденција је јавна и објављује се на званичној интернет страници Министарства.

VI

 

            (1) Јавни позив ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и  на интернет страници Министарства.

            (2) Рок за подношење Пријаве тече од дана објаве Јавног позива  у дневном листу "Глас Српске" и   истиче са даном 01.11.2020. године.

             (3) Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Министарству, сваким радним даном  од 07.30 до 15.30 сати, позивом на бројеве телефона: 051/338-738,  051/338-744, 051/338-741.

 

                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                

                                                                                                         Сузана Гашић, дипл.правник

     

 

ПРИЈАВА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ  ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ШЕМЕ ДОДЈЕЛЕ ВАУЧЕРА

 

  1. Општи подаци о туристичкој агенцији:

 

 

Пословно име (фирма ) туристичке агенције :

 

 

Јединствени идентификациони број-ЈИБ број

 

 

Број жиро рачуна у банци и назив банке:

 

 

Сједиште, односно адреса пословања  туристичке агенције (улица, број, мјесто, поштански број, град/општина)

 

 

Контакт особа:

 

 

Телефон,  е-маил адресу

 

 

 

Потписивањем ове пријаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантујем да су сви наведени подаци тачни и потпуни.

Мјесто и датум подношења Пријаве:               Потпис и печат подносиоца Пријаве:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

М. П.

 

НАПОМЕНА: Уз пријаву, туристичка агенција  дужна је  доставити:

  1. Оригинал или овјерену копију важеће полису  осигурања или банковне гаранције издате у складу са чланом 34. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17) ,
  2.  оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29.02.2020. године,

            3. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке.

 

ПРИЈАВА УГОСТИТЕЉА  ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ШЕМЕ ДОДЈЕЛЕ ВАУЧЕРА

 

  1. Општи подаци о угоститељу:

 

 

Пословно име (фирма) угоститеља :

 

 

Јединствени идентификациони број-ЈИБ број

 

 

Број жиро рачуна у банци и назив банке:

 

 

Сједиште, односно адреса пословања  угоститеља (улица, број, мјесто, поштански број, град/општина)

 

 

Подаци о угоститељском објекту (назив објекта, врста, адреса, а за категорисане објекте и категорија и број рјешења о категоризацији, број индивидуалних лежаја, односно податак о укупним смјештајним капацитетима)

 

 

 

 

Контакт особа:

 

 

 

Телефон,  е-маил адресу

 

 

 

Потписивањем ове пријаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантујем да су сви наведени подаци тачни и потпуни.

Мјесто и датум подношења Пријаве:               Потпис и печат подносиоца Пријаве:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

М. П.

 

НАПОМЕНА: Уз пријаву, угоститељ је дужан доставити:

            1. копију рјешења  о упису угоститеља у судски регистар, односно у Регистар предузетника или други доказ у фирми копије,

            2. копију рјешења о категоризацији објекта издат од  надлежног органа јединице локалне самоуправе, (Угоститељ који посједује рјешење о категоризацији издато од Министарства трговине и туризма није у обавези доставити наведено рјешење).

            3. оригинал или овјерена копија увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29.02.2020. године,

            4. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке ,

            5. оригинал или овјерена копија потврде, односно увјерење Пореске управе Републике Српске о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања  са Извјештајем  о броју запослених на дан издавања извјештаја  и

            6. оригинал цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком, овјерен и потписан од стране одговорног лица угоститеља.

ТУРИСТИЧКИ ВАУЧЕР ЗА ГРАЂАНЕ

 

Министарство трговине и туризма расписало је Јавни позив за подношење пријаве за додјелу туристичког ваучера који је намијењен грађанима Републике Српске. Јавни позив је објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Министарства, у секцији Туристички ваучери.

Право пријаве за туристички ваучер има сваки грађанин Републике Српске који је пунољетан, има пријављено мјесто пребивалишта у Републици Српској и резервисан смјештај код угоститеља директно или посредством туристичке агенције који су уписани у Евиденцију угоститеља и туристичких агенција који испуњавају услове за реализацију шеме додјеле ваучера, као и да користи услугу смјештаја у угоститељском објекту ван мјеста пребивалишта.

Туристички ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи. Корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај, без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга. Угоститељ, односно туристичка агенција  наплаћује  кориснику ваучера услугу умањену за вриједност туристичког ваучера.

Један корисник може искористити туристички ваучер за плаћање трошкова услуге смјештаја у минималном трајању  од три ноћења заредом, док два корисника могу искористити туристичке ваучере за плаћање трошкова услуге смјештаја у минималном трајању  од четири  ноћења заредом. Уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције, два корисника могу искористити туристичке ваучере за плаћање трошкова услуге смјештаја у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у више угоститељских објеката за смјештај.

Туристички ваучер у износу од 100.00 КМ може се искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра 2020. године само код угоститеља или туристичке агенције који су уписани  у Евиденцију, а која је доступна на интернет страници Министарства.

Пријава за ваучер доставља се Министарству трговине и туризма на прописаном обрасцу у штампаном облику који се може преузети на интернет страници Министарства и који се може доставити поштанским путем на адресу Министарства или попуњавањем обрасца пријаве путем електронске апликације "eVaucer" која ће бити доступна на интернет страници Министарства.

Уз Пријаву за ваучер потребно је  доставити потврду о резервацији смјештаја и копију личне карте или пасоша корисника ваучера.

Уколико најмање два лица намјеравају користити туристички ваучер ради плаћања трошкова смјештаја у једној смјештајној јединици у минималном трајању од четири  ноћења заредом  у једном или више угоститељских  објеката за смјештај, дужни су Министарству поднијети појединачну Пријаву за ваучер.

Рок за подношење Пријаве за ваучер истиче са даном 10.11.2020. године.

​Пријава за додјелу туристичког ваучера

ПРИЈАВА  ЗА ДОДЈЕЛУ  ТУРИСТИЧКОГ ВАУЧЕРА

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ - КОРИСНИКУ ВАУЧЕРА

Име и презиме

 

 

ЈМБГ

 

 

Мјесто и адреса пребивалишта подносиоца пријаве - корисника ваучера

 

____________________________________________

(мјесто пребивалишта: општина/град)

 

________________________________________

(адреса пребивалишта: улица и број)

Контакт телефон подносиоца пријаве - корисника ваучера

 

ПОДАЦИ ИЗ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАЦИЈИ

Назив угоститељског објекта за смјештај из потврде о резервацији

 

 

 

Назив туристичке агенције

( попунити само уколико се аранжман реализује посредством туристичке агенције)

Смјештај је резервисан у угоститељском објекту:___________________________________________ (назив смјештајног објекта) у

___________________________ (мјесто: општина/град).

 

 

Смјештај је резервисан посредством туристичке агенције:___________________ (назив туристичке агенције)

Период резервације смјештаја

 

од__________  до_________2020. године

 

     
 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су тачни сви горе наведени подаци.

 

У _________________ 

 

Датум:_____________  

Потпис

 

_____________________________________

(лично корисник ваучера - потпис као на личној карти)

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:

Уз Пријаву за додјелу туристичког  ваучера (Пријава за ваучер), потребно је доставити:

1.потврду о резервацији смјештаја и

2. копију личне карте или пасоша корисника ваучера.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ВАУЧЕР

 

                Пријава за ваучер доставља се Министарству трговине и туризма:

               1. попуњавањем обрасца пријаве путем  електронске апликације "eVaucer" која је доступна на интернет страници Министарства трговине и туризма(www.mtt.vladars.net) или

               2.  на прописаном обрасцу у  штампаном облику, који се може доставити поштанским путем на адресу: "Министарство трговине и туризма", Трг Републике Српске број 1, Бања Лука 78000, са назнаком:  "Пријава за ваучер" или непосредно на протокол Министарства трговине и туризма.

               Образац "Пријаве за ваучер" може се преузети на интернет страници Министарства трговине и туризма (www.mtt.vladars.net.).

               Уз Пријаву  за ваучер потребно је  доставити:

               1. потврду о резервацији смјештаја  и

               2. копију личне карте или пасоша корисника ваучера.

               Као потврда  о резервацији смјештаја прихвата се и потврда која је достављена електронским путем, као е –маил , као слика (JPEG, PNG, GIF формат и сл.) или као скенирани документ који је овјерен од стране угоститеља или туристичке агенције.

                Копија личне карте или пасоша корисника ваучера може се доставити  и у облику скенираног документа или као слика (JPEG, PNG, GIF формат и сл.).

Сви лични  подаци и подаци о резевацији  наведени у Пријави за  ваучер морају бити тачни и истинити. Корисник ваучера потписивањем Пријаве за ваучер, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  гарантује тачност наведених података у Пријави за ваучер.

Уколико  најмање два лица намјеравају користити туристички ваучер ради плаћања трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у једном или више угоститељских  објеката за смјештај ( заједнички туристички аранжман) , дужни су поднијети појединачну Пријаву за ваучер. У овом случају, уколико наведена лица испуњавају услове из Уредбе за стицање својства корисника ваучера издаће им се по један туристички ваучер у вриједности  од 100 КМ. (два ваучера у укупној вриједности од 200 КМ).

За пословно неспособно лице, које испуњава услов са стицање својства корисника ваучера, Пријаву за ваучер подноси законски заступник, родитељ, односно старатељ.

 Пријава за ваучер ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје Министарству, односно њеним уписом у  електронску  апликацију, о чему се подносилац обавјештава на одговарајући начин.

 

РЕЗЕРВАЦИЈА СМЈЕШТАЈА

 

Туристички ваучер се може искористити од 15. јуна до 15. новембра 2020. године само код угоститеља  или туристичке агенције који су уписани  у Евиденцију угоститеља и туристичких агенција који испуњавају услове за реализацију шеме додјеле ваучера ( у даљем тексту. "Евиденција").Евиденција је доступна на интернет страници Министарства трговине и туризма.

Прије подношења Пријаве за ваучер, потребно је  резевисати смјештај искључиво код угоститеља или посредством туристичке агенције који су уписани у  Евиденцију.

Резервација смјештаја се може учинити:

-  директно код угоститеља уписаног у Евиденцију, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији и

               - посредством туристичке агенције уписане у Евиденцију, на основу чега туристичка агенција издаје потврду о путовању/резервацији.

Уколико је Пријава за ваучер непотпуна, односно документација уз пријаву некомплетна, подносилац ће се позвати да пријаву уреди, односно да достави потребну документацију у накнадно одређеном року.

.Министарство по службеној дужности путем јединствене електронске апликације у евиденцијама матичних бројева, пребивалишта, боравишта и личних карата,  провјерава тачност података у пријави за ваучер.

 

ТУРИСТИЧКИ ВАУЧЕР

 

Вриједност туристичког ваучера износи 100,00 КМ и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник ваучера може једном у току 2020 године користити за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.Кориштењем туристичког ваучера, корисник ваучера ће угоститељу или туристичкој агенцији платити рачун за извршене услуге у угоститељском објекту за смјештај умањен за вриједност туристичког ваучера.

 Туристички ваучер  може  се искористити за плаћање:

1. трошкова смјештаја (ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици (соба, апартман) у угоститељском објекту за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге  врсте објеката) под условом да аранжман   минимално траје  три ноћења заредом. У описаној  ситуацији само једно лице, односно један корисник ваучера може искористити ваучер у вриједности  од 100 КМ .

2.  трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици (соба, апартман) у угоститељском објекту за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге врсте објеката) под условом да аранжман   минимално траје  четири ноћења заредом.  У описаној ситуацији два лица,  односно два  корисника ваучера могу искористити ваучер, под условом да бораве заједно у једној смјештајној јединици ( заједнички туристички аранжман). Сваком од наведених  лица уколико испуњавају услове у складу са Уредбом издаће се посебан ваучер вриједности од  по 100 КМ, односно укупне вриједности 200 КМ.

3.  трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици ( соба, апартман) у једном или више угоститељских објеката за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге врсте објеката) под условом да аранжман   минимално траје  четири ноћења заредом. У описаној ситуацији ради се о аранжману организованом посредством  туристичке агенције у којем два лица,  односно два  корисника ваучера могу искористити ваучер, под условом да бораве заједно у једној смјештајној јединици, с тим да наведена лица могу боравити заједно у више различитих угоститељских објеката за смјештај у периоду трајања аранжаман. Сваком од наведених лица, уколико испуњавају услове у складу са Уредбом издаће се посебан ваучер вриједности од  по 100 КМ, односно укупне вриједности 200 КМ.

 

Преузето са странице Министарства трговине и туризма Републике Српске