Javni poziv ugostiteljima, turističkim agencijama i građanima

15.06.2020.


 

 

            Na osnovu člana 5. stav 1.  Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 51/20), Ministarstvo trgovine i turizma objavljuje:

 

JAVNI POZIV UGOSTITELjIMA I TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA DOSTAVU  PRIJAVE RADI UČEŠĆA U REALIZACIJI ŠEME DODJELE  TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA

 

I

(1) Raspisuje se Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu  prijave radi učešća  u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima ( u daljem tekstu: "Javni poziv").

(2) Pravo učešća na Javnom pozivu ima:

1. ugostitelj,  registrovan kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva  koji je uredno izmirio poreske obaveze  zaključno sa danom 29.02.2020. godine i  ima najmanje četiri  zaposlena radnika i

2. turistička agencija, nosilac Licence Ministarstva iz člana 37. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) koja je uredno izmirila poreske obaveze.

II

 

(1) Za apliciranje  na Javni poziv ugostitelj i turistička agencija dužni su  Ministarstvu trgovine i turizma ( u daljem tekstu: "Ministarstvo") podnijeti Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodjele vaučera. ( u daljem tekstu: Prijava).

            (2) Prijava se dostavlja Ministarstvu elektronskim putem popunjavanjem obrasca prijave putem  elektronske aplikacije koja je dostupna na internet stranici Ministarstvahttps://www.vladars.net/sr-SP-yrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx.

            (3) Izuzetno, do momenta početka rada elektronske aplikacije iz tačke 2. ovog člana, Prijava se može dostaviti na obrascu u  štampanom obliku, poštanskim putem ili neposredno na protokol Ministarstva, odnosno elektronskim putem  na mail Ministarstva ( mtt@mtt.vladars.net).

            (4) Obrazac Prijave iz stava 3. ovog člana može  preuzeti na internet stranici Ministarstva.

III

 

            (1) Uz Prijavu ugostitelj je  dužan dostaviti:

1. kopiju rješenja  o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika,

2. kopiju rješenja o kategorizaciji objekta za smještaj izdat od  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (ugostitelj čiji je ugostiteljski objekat za smještaj kategorisan od strane Ministarstva nije u obavezi dostaviti rješenje o kategorizaciji),

            3. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

4. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke ,

5. original ili ovjerenu kopiju potvrde, odnosno uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja  sa Izvještajem  o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja  i

6. original cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugostitelja.

(2)  Za svaki ugostiteljski objekat za smještaj  koji  ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodjele vaučera podnosi se posebna Prijava.

IV

 

 Uz Prijavu turistička agencija  je  dužna dostaviti:

1. orignal ili ovjerenu kopiju važeće polise  osiguranja ili bankovnu garanciju izdatu u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) ,

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa danom 29.02.2020. godine i

3. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke.

 

                                                                   V

 

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju  ugostitelja i turističkih agencija   koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera.

(2) Evidencija je javna i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

VI

 

            (1) Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i  na internet stranici Ministarstva.

            (2) Rok za podnošenje Prijave teče od dana objave Javnog poziva  u dnevnom listu "Glas Srpske" i   ističe sa danom 01.11.2020. godine.

             (3) Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu, svakim radnim danom  od 07.30 do 15.30 sati, pozivom na brojeve telefona: 051/338-738,  051/338-744, 051/338-741.

 

                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                

                                                                                                         Suzana Gašić, dipl.pravnik

     

 

PRIJAVA TURISTIČKE AGENCIJE  ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODJELE VAUČERA

 

  1. Opšti podaci o turističkoj agenciji:

 

 

Poslovno ime (firma ) turističke agencije :

 

 

Jedinstveni identifikacioni broj-JIB broj

 

 

Broj žiro računa u banci i naziv banke:

 

 

Sjedište, odnosno adresa poslovanja  turističke agencije (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština)

 

 

Kontakt osoba:

 

 

Telefon,  e-mail adresu

 

 

 

Potpisivanjem ove prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem da su svi navedeni podaci tačni i potpuni.

Mjesto i datum podnošenja Prijave:               Potpis i pečat podnosioca Prijave:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

M. P.

 

NAPOMENA: Uz prijavu, turistička agencija  dužna je  dostaviti:

  1. Original ili ovjerenu kopiju važeće polisu  osiguranja ili bankovne garancije izdate u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) ,
  2.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

            3. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke.

 

PRIJAVA UGOSTITELjA  ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODJELE VAUČERA

 

  1. Opšti podaci o ugostitelju:

 

 

Poslovno ime (firma) ugostitelja :

 

 

Jedinstveni identifikacioni broj-JIB broj

 

 

Broj žiro računa u banci i naziv banke:

 

 

Sjedište, odnosno adresa poslovanja  ugostitelja (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština)

 

 

Podaci o ugostiteljskom objektu (naziv objekta, vrsta, adresa, a za kategorisane objekte i kategorija i broj rješenja o kategorizaciji, broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smještajnim kapacitetima)

 

 

 

 

Kontakt osoba:

 

 

 

Telefon,  e-mail adresu

 

 

 

Potpisivanjem ove prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem da su svi navedeni podaci tačni i potpuni.

Mjesto i datum podnošenja Prijave:               Potpis i pečat podnosioca Prijave:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

M. P.

 

NAPOMENA: Uz prijavu, ugostitelj je dužan dostaviti:

            1. kopiju rješenja  o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika ili drugi dokaz u firmi kopije,

            2. kopiju rješenja o kategorizaciji objekta izdat od  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, (Ugostitelj koji posjeduje rješenje o kategorizaciji izdato od Ministarstva trgovine i turizma nije u obavezi dostaviti navedeno rješenje).

            3. original ili ovjerena kopija uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

            4. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke ,

            5. original ili ovjerena kopija potvrde, odnosno uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja  sa Izvještajem  o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja  i

            6. original cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugostitelja.

TURISTIČKI VAUČER ZA GRAĐANE

 

Ministarstvo trgovine i turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu turističkog vaučera koji je namijenjen građanima Republike Srpske. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva, u sekciji Turistički vaučeri.

Pravo prijave za turistički vaučer ima svaki građanin Republike Srpske koji je punoljetan, ima prijavljeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i rezervisan smještaj kod ugostitelja direktno ili posredstvom turističke agencije koji su upisani u Evidenciju ugostitelja i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera, kao i da koristi uslugu smještaja u ugostiteljskom objektu van mjesta prebivališta.

Turistički vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Ugostitelj, odnosno turistička agencija  naplaćuje  korisniku vaučera uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera.

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od tri noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom. Ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije, dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u više ugostiteljskih objekata za smještaj.

Turistički vaučer u iznosu od 100.00 KM može se iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine samo kod ugostitelja ili turističke agencije koji su upisani  u Evidenciju, a koja je dostupna na internet stranici Ministarstva.

Prijava za vaučer dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma na propisanom obrascu u štampanom obliku koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva i koji se može dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva ili popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije "eVaucer" koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.

Uz Prijavu za vaučer potrebno je  dostaviti potvrdu o rezervaciji smještaja i kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

Ukoliko najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostiteljskih  objekata za smještaj, dužni su Ministarstvu podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Rok za podnošenje Prijave za vaučer ističe sa danom 10.11.2020. godine.

​Prijava za dodjelu turističkog vaučera

PRIJAVA  ZA DODJELU  TURISTIČKOG VAUČERA

 

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE - KORISNIKU VAUČERA

Ime i prezime

 

 

JMBG

 

 

Mjesto i adresa prebivališta podnosioca prijave - korisnika vaučera

 

____________________________________________

(mjesto prebivališta: opština/grad)

 

________________________________________

(adresa prebivališta: ulica i broj)

Kontakt telefon podnosioca prijave - korisnika vaučera

 

PODACI IZ POTVRDE O REZERVACIJI

Naziv ugostiteljskog objekta za smještaj iz potvrde o rezervaciji

 

 

 

Naziv turističke agencije

( popuniti samo ukoliko se aranžman realizuje posredstvom turističke agencije)

Smještaj je rezervisan u ugostiteljskom objektu:___________________________________________ (naziv smještajnog objekta) u

___________________________ (mjesto: opština/grad).

 

 

Smještaj je rezervisan posredstvom turističke agencije:___________________ (naziv turističke agencije)

Period rezervacije smještaja

 

od__________  do_________2020. godine

 

     
 

 

 

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

 

U _________________ 

 

Datum:_____________  

Potpis

 

_____________________________________

(lično korisnik vaučera - potpis kao na ličnoj karti)

 

 

 

 

 

NAPOMENE:

Uz Prijavu za dodjelu turističkog  vaučera (Prijava za vaučer), potrebno je dostaviti:

1.potvrdu o rezervaciji smještaja i

2. kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

 

DOSTAVLjANjE PRIJAVE ZA VAUČER

 

                Prijava za vaučer dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma:

               1. popunjavanjem obrasca prijave putem  elektronske aplikacije "eVaucer" koja je dostupna na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma(www.mtt.vladars.net) ili

               2.  na propisanom obrascu u  štampanom obliku, koji se može dostaviti poštanskim putem na adresu: "Ministarstvo trgovine i turizma", Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka 78000, sa naznakom:  "Prijava za vaučer" ili neposredno na protokol Ministarstva trgovine i turizma.

               Obrazac "Prijave za vaučer" može se preuzeti na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma (www.mtt.vladars.net.).

               Uz Prijavu  za vaučer potrebno je  dostaviti:

               1. potvrdu o rezervaciji smještaja  i

               2. kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

               Kao potvrda  o rezervaciji smještaja prihvata se i potvrda koja je dostavljena elektronskim putem, kao e –mail , kao slika (JPEG, PNG, GIF format i sl.) ili kao skenirani dokument koji je ovjeren od strane ugostitelja ili turističke agencije.

                Kopija lične karte ili pasoša korisnika vaučera može se dostaviti  i u obliku skeniranog dokumenta ili kao slika (JPEG, PNG, GIF format i sl.).

Svi lični  podaci i podaci o rezevaciji  navedeni u Prijavi za  vaučer moraju biti tačni i istiniti. Korisnik vaučera potpisivanjem Prijave za vaučer, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću  garantuje tačnost navedenih podataka u Prijavi za vaučer.

Ukoliko  najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja ( noćenje sa doručkom) u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostiteljskih  objekata za smještaj ( zajednički turistički aranžman) , dužni su podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer. U ovom slučaju, ukoliko navedena lica ispunjavaju uslove iz Uredbe za sticanje svojstva korisnika vaučera izdaće im se po jedan turistički vaučer u vrijednosti  od 100 KM. (dva vaučera u ukupnoj vrijednosti od 200 KM).

Za poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov sa sticanje svojstva korisnika vaučera, Prijavu za vaučer podnosi zakonski zastupnik, roditelj, odnosno staratelj.

 Prijava za vaučer će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje Ministarstvu, odnosno njenim upisom u  elektronsku  aplikaciju, o čemu se podnosilac obavještava na odgovarajući način.

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

 

Turistički vaučer se može iskoristiti od 15. juna do 15. novembra 2020. godine samo kod ugostitelja  ili turističke agencije koji su upisani  u Evidenciju ugostitelja i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera ( u daljem tekstu. "Evidencija").Evidencija je dostupna na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma.

Prije podnošenja Prijave za vaučer, potrebno je  rezevisati smještaj isključivo kod ugostitelja ili posredstvom turističke agencije koji su upisani u  Evidenciju.

Rezervacija smještaja se može učiniti:

-  direktno kod ugostitelja upisanog u Evidenciju, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji i

               - posredstvom turističke agencije upisane u Evidenciju, na osnovu čega turistička agencija izdaje potvrdu o putovanju/rezervaciji.

Ukoliko je Prijava za vaučer nepotpuna, odnosno dokumentacija uz prijavu nekompletna, podnosilac će se pozvati da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaciju u naknadno određenom roku.

.Ministarstvo po službenoj dužnosti putem jedinstvene elektronske aplikacije u evidencijama matičnih brojeva, prebivališta, boravišta i ličnih karata,  provjerava tačnost podataka u prijavi za vaučer.

 

TURISTIČKI VAUČER

 

Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020 godine koristiti za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.Korištenjem turističkog vaučera, korisnik vaučera će ugostitelju ili turističkoj agenciji platiti račun za izvršene usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj umanjen za vrijednost turističkog vaučera.

 Turistički vaučer  može  se iskoristiti za plaćanje:

1. troškova smještaja (noćenje sa doručkom) u jednoj smještajnoj jedinici (soba, apartman) u ugostiteljskom objektu za smještaj ( hotel, motel, pansion, apartman i druge  vrste objekata) pod uslovom da aranžman   minimalno traje  tri noćenja zaredom. U opisanoj  situaciji samo jedno lice, odnosno jedan korisnik vaučera može iskoristiti vaučer u vrijednosti  od 100 KM .

2.  troškova smještaja ( noćenje sa doručkom) u jednoj smještajnoj jedinici (soba, apartman) u ugostiteljskom objektu za smještaj ( hotel, motel, pansion, apartman i druge vrste objekata) pod uslovom da aranžman   minimalno traje  četiri noćenja zaredom.  U opisanoj situaciji dva lica,  odnosno dva  korisnika vaučera mogu iskoristiti vaučer, pod uslovom da borave zajedno u jednoj smještajnoj jedinici ( zajednički turistički aranžman). Svakom od navedenih  lica ukoliko ispunjavaju uslove u skladu sa Uredbom izdaće se poseban vaučer vrijednosti od  po 100 KM, odnosno ukupne vrijednosti 200 KM.

3.  troškova smještaja ( noćenje sa doručkom) u jednoj smještajnoj jedinici ( soba, apartman) u jednom ili više ugostiteljskih objekata za smještaj ( hotel, motel, pansion, apartman i druge vrste objekata) pod uslovom da aranžman   minimalno traje  četiri noćenja zaredom. U opisanoj situaciji radi se o aranžmanu organizovanom posredstvom  turističke agencije u kojem dva lica,  odnosno dva  korisnika vaučera mogu iskoristiti vaučer, pod uslovom da borave zajedno u jednoj smještajnoj jedinici, s tim da navedena lica mogu boraviti zajedno u više različitih ugostiteljskih objekata za smještaj u periodu trajanja aranžaman. Svakom od navedenih lica, ukoliko ispunjavaju uslove u skladu sa Uredbom izdaće se poseban vaučer vrijednosti od  po 100 KM, odnosno ukupne vrijednosti 200 KM.

 

Preuzeto sa stranice Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovije vijesti