Stara nekropola

Istočno od aktivnog groblja nalaze se ostaci stare nekropole koja je udaljena oko 90 metara jugozapadno od crkve Svetog Ilije. Na lokalitetu je pronađen usamljen nadgrobni spomenik u obliku stele sa predstavom Andrejinog krsta. Takav krst u svakodnevnom životu bio je simbol doma, graničara i zanata.

Među stanovnicima Detlaka može se čuti da je to “Grčki grob”, vjerovatno nekog Grka, hajduka, koga su turci uhvatili i ubili, a seljaci sahranili u groblje. Postoji i priča da je tu sahranjen izvjesni pop Kovačević.

Na osnovu analogija mramor se dovodi u vezu sa sredinom 16. i prvom polovinom 17. vijeka. Na taj podatak ukazuje analogija sa mramorom sa lokaliteta Kamen u Mišincima. Na njemu je uklesan natpis iz perioda vladavine Sulejmana I Veličanstvenog (1520-1566. godina).

Arheološkim istraživanjem 2015. godine ispod nadgrobnog spomenika pronađen je skelet muškarca, postavljen u pravcu istok-zapad. Sahranjen je sa glavom na zapadu i prekrštenim rukama u predjelu grudnog koša, što je tipičan način hrišćanskog sahranjivanja.

Muškarac je vjerovatno prilikom smrti bio star oko 40 godina, a na skeletu su vidljivi tragovi bolesti, i to na kostima lijeve nadlaktice i lijeve butne kosti.Cultural and historical complex Detlak: