Javni poziv za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

06.07.2016.


Obavještavamo građane opštine Derventa da je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo Javni poziv za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča. Javni konkurs možete pogledati na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma RS (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT),  a više informacija možete dobiti i u Javnoj ustanovi „Turistička organizacija opštine Dervente“.


Tekst poziva:

Na osnovu člana 43. stav 3) Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11 i 67/13) i člana 7. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 07/12 i 33/16), Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

J A V N I   POZIV

ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE ZVANjA
TURISTIČKOG VODIČA
ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE

I

Raspisuje se Javni poziv  za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Republike Srpske.

II

Pravo polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Republike Srpske imaju kandidati koji ispunjavaju uslove prema članu 43. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/11, 67/13 ) i članu 9. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog  ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 07/12 i  33/16), i to:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ,
2. da imaju najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju,
3. da su poslovno sposobni i
4. da aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik na nivou stepena B2 prema standardima Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

III

(1) Za učestvovanje na Javnom pozivu kandidat je obavezan Ministarstvu trgovine i turizma dostaviti Prijavu za polaganje ispita u pismenoj formi.

U Prijavi za polaganje ispita potrebno je navesti sljedeće  podatake:

1. ime, očevo ime i prezime kandidata,
2. adresu prebivališta, odnosno boravišta kandidata,
3.  datum i godina  rođenja kandidata,
4. vrstu školske spreme i smjer koji je kandidat završio,
5. strani jezik, odnosno strane jezike koje kandidat namjerava polagati u okviru ispita i
6.kontakt telefon.

 (2) Uz Prijavu za polaganje ispita kandidati su obavezni da dostave sljedeće dokaze:

1.  ovjerenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske,
2.ovjerenu fotokopiju lične karte,
3. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem obrazovanju ili drugi odgovarajući dokaz  o stečenoj stručnoj spremi  ( ukoliko kandidat posjeduje višu ili visoku stručnu spremu može dostaviti i dokaze o toj stručnoj spremi),
4. uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalni rad) i
5. republičku administrativnu taksu u iznosu od 2 KM prema tarifnom broju 1. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 100/11, 103/11 i 67/13) za podnošenje prijave.

IV

(1) Stručni ispit za turističkog vodiča sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju imenuje ministar nadležan za poslove turizma.

(2) Program ispita se sastoji iz dva modula i podrazumijeva teorijsku i praktičnu obuku.

               (3) Program teorijske obuke iz prvog modula ispita traje ukupno 28 časova i to za predmete:

               1. Ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno BiH (dva časa),
               2. Istorija Republike Srpske, odnosno BiH (šest časova),
               3. Osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske  (dva časa),
               4. Osnove turizma (šest časova),
               5. Zaštita potrošača u turizmu (dva časa),
               6. Turistička geografija Republike Srpske (četiri časa),
               7. Kulturno-istorijsko nasljeđe Republike Srpske (šest časova).

(4) Program praktične obuke iz drugog modula ispita traje ukupno 12 časova i to za predmet Vodička služba u turizmu.

V

(1) Komisija sprovodi ispit, organizuje teorijsku i praktičnu obuku kandidata, te vrši provjeru znanja kandidata.
(2) Teorijska obuka podrazumijeva predavanja iz predmeta opisanih u tački  IV ovog konkursa.
(3) Praktična obuka podrazumijeva simulaciju i demonstraciju turističkog vođenja prema predmetu opisanom u drugom modulu.

VI

(1)Nakon položenog stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča.
(2) Kandidat koji položi ispit dužan je da za izdavanje Uvjerenja (certifikata)  o položenom ispitu  dostavi dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 80 KM prema Tarifnom broju  81. Zakona o administrativnim taksama.
(3) Taksu iz stava 2. ovog člana,  kandidat uplaćuje na Račun javnih prihoda Republike Srpske, broj 562-099-00000556-87 kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722511, budžetska organizacija 1855015, sa naznakom "Troškovi za izdavanje certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča".

VII

(1) Prijavu na konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: "Vlada Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma, Sektor turizma i ugostiteljstva, Ul. Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka", sa naznakom: "Prijava na konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča - NE OTVARAJ".
(2) Uz prijavu kandidat prilaže dokaze iz tačke III ovog poziva.
(3) Rok za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 15  dana od dana objavljivanja ovog poziva.
(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

VIII

 (1)Javni poziv biće objavljen na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma na web portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net), u dnevnom listu „Glas Srpske", kao i na internet stranici Turističke organizacije Republike Srpske (www.turizamrs.org).

(2) Ako poziv  ne bude objavljen istvoremeno, rok za podnošenje prijava će se računati od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske".

(3) Program polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, sa predmetnim oblastima i potrebnom literaturom biće objavljen na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma -na web portalu Vlade Republike Srpske.

IX

(1) O tačnom terminu i mjestu održavanja obuka, kao i o ostalim bitnim pitanjima kandidati će naknadno biti obavješteni na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma  na kojoj će biti dostupne i sve ostale informacije vezane za polaganje stručnog ispita.

(2) Sve dodatne informacije u vezi predmetnog konkursa mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 15 časova, putem telefona 051/338-738.

 

                                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                                   Dr Predrag Gluhaković

 

Top news