Ambarine

Ambarine ili hambarine su rupe u kamenu s malim otvorom, širokom sredinom i užim dnom. Osim u Detlaku, ima ih još u derventskim selima Gornjoj Lupljanici, Osinji i Dažnici.

 U okviru Kompleksa, ambarine se nalaze oko 90 metara jugozapadno od crkve. Smještene su na kosini i usječene u krečnjački tercijar.

Prva istraživanja ambarina obavljena su 1892. godine, kada su pronađena 23 udubljenja u stijeni. Tom prilikom istraženo je 15 udubljenja, dok je osam ambarina ostalo neistraženo. Smatralo se da su ambarine iz rimskog perioda, jer se slična udubljenja u kamenu pominju u antičkim dokumentima.

U Arheološkom leksikonu iz 1988. godine potvrđeno je postojanje 23 udubljenja u obliku amfora dubine oko 2 do 2,50 metra, promjera otvora oko 0,60 metara, te trbuha od 1,20 do 1,80 metara. Najvjerovatnije je riječ o kasnoantičkim granarijima, koji se datiraju u period Velike seobe naroda – od IV do VII vijeka.

Arheološkim istraživanjima 2009. godine obuhvaćena su sva udubljenja na ovom lokalitetu, a ustanovljeno je da je najvjerovatnije riječ o srednjovjekovnim spremištima. Nedostatak arheološkog materijala u ambarinama i između njih, otežava datiranje njihove izgradnje.

Istraživanjem 2014. godine, na osnovu naziva ambarine i analogija sa žitnim jamama pronađenim na prostoru Balkana, utvrđeno je da su to bila spremišta za prehrambene proizvode, najčešće žito. Ambarine najvjerovatnije potiču iz kasnog srednjeg vijeka, a korišćene su i u turskom periodu.

Idejno rješenje uređenja ambarina projektovano je 2010. godine, a nadstrešnica je građena 2014. i 2015. godine.Cultural and historical complex Detlak: