Javni poziv za turističke vaučere

15.06.2020.

Broj: 14-07-020-1710/20

Datum: 02.06.2020. godine

 

            Na osnovu člana 5. stav 1.  Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 51/20), Ministarstvo trgovine i turizma objavljuje:

 

JAVNI POZIV UGOSTITELjIMA I TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA DOSTAVU  PRIJAVE RADI UČEŠĆA U REALIZACIJI ŠEME DODJELE  TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA

 

I

(1) Raspisuje se Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu  prijave radi učešća  u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima ( u daljem tekstu: "Javni poziv").

(2) Pravo učešća na Javnom pozivu ima:

1. ugostitelj,  registrovan kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva  koji je uredno izmirio poreske obaveze  zaključno sa danom 29.02.2020. godine i  ima najmanje četiri  zaposlena radnika i

2. turistička agencija, nosilac Licence Ministarstva iz člana 37. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) koja je uredno izmirila poreske obaveze.

II

 

(1) Za apliciranje  na Javni poziv ugostitelj i turistička agencija dužni su  Ministarstvu trgovine i turizma ( u daljem tekstu: "Ministarstvo") podnijeti Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodjele vaučera. ( u daljem tekstu: Prijava).

            (2) Prijava se dostavlja Ministarstvu elektronskim putem popunjavanjem obrasca prijave putem  elektronske aplikacije koja je dostupna na internet stranici Ministarstvahttps://www.vladars.net/sr-SP-yrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx.

            (3) Izuzetno, do momenta početka rada elektronske aplikacije iz tačke 2. ovog člana, Prijava se može dostaviti na obrascu u  štampanom obliku, poštanskim putem ili neposredno na protokol Ministarstva, odnosno elektronskim putem  na mail Ministarstva ( mtt@mtt.vladars.net).

            (4) Obrazac Prijave iz stava 3. ovog člana može  preuzeti na internet stranici Ministarstva.

III

 

            (1) Uz Prijavu ugostitelj je  dužan dostaviti:

1. kopiju rješenja  o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika,

2. kopiju rješenja o kategorizaciji objekta za smještaj izdat od  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (ugostitelj čiji je ugostiteljski objekat za smještaj kategorisan od strane Ministarstva nije u obavezi dostaviti rješenje o kategorizaciji),

            3. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

4. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke ,

5. original ili ovjerenu kopiju potvrde, odnosno uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja  sa Izvještajem  o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja  i

6. original cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugostitelja.

(2)  Za svaki ugostiteljski objekat za smještaj  koji  ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodjele vaučera podnosi se posebna Prijava.

IV

 

 Uz Prijavu turistička agencija  je  dužna dostaviti:

1. orignal ili ovjerenu kopiju važeće polise  osiguranja ili bankovnu garanciju izdatu u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) ,

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa danom 29.02.2020. godine i

3. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke.

 

                                                                   V

 

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju  ugostitelja i turističkih agencija   koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera.

(2) Evidencija je javna i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

VI

 

            (1) Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i  na internet stranici Ministarstva.

            (2) Rok za podnošenje Prijave teče od dana objave Javnog poziva  u dnevnom listu "Glas Srpske" i   ističe sa danom 01.11.2020. godine.

             (3) Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu, svakim radnim danom  od 07.30 do 15.30 sati, pozivom na brojeve telefona: 051/338-738,  051/338-744, 051/338-741.

 

                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                

                                                                                                         Suzana Gašić, dipl.pravnik

     

 

PRIJAVA TURISTIČKE AGENCIJE  ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODJELE VAUČERA

 

  1. Opšti podaci o turističkoj agenciji:

 

 

Poslovno ime (firma ) turističke agencije :

 

 

Jedinstveni identifikacioni broj-JIB broj

 

 

Broj žiro računa u banci i naziv banke:

 

 

Sjedište, odnosno adresa poslovanja  turističke agencije (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština)

 

 

Kontakt osoba:

 

 

Telefon,  e-mail adresu

 

 

 

Potpisivanjem ove prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem da su svi navedeni podaci tačni i potpuni.

Mjesto i datum podnošenja Prijave:               Potpis i pečat podnosioca Prijave:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

M. P.

 

NAPOMENA: Uz prijavu, turistička agencija  dužna je  dostaviti:

  1. Original ili ovjerenu kopiju važeće polisu  osiguranja ili bankovne garancije izdate u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17) ,
  2.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

            3. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke.

 

PRIJAVA UGOSTITELjA  ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODJELE VAUČERA

 

  1. Opšti podaci o ugostitelju:

 

 

Poslovno ime (firma) ugostitelja :

 

 

Jedinstveni identifikacioni broj-JIB broj

 

 

Broj žiro računa u banci i naziv banke:

 

 

Sjedište, odnosno adresa poslovanja  ugostitelja (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština)

 

 

Podaci o ugostiteljskom objektu (naziv objekta, vrsta, adresa, a za kategorisane objekte i kategorija i broj rješenja o kategorizaciji, broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smještajnim kapacitetima)

 

 

 

 

Kontakt osoba:

 

 

 

Telefon,  e-mail adresu

 

 

 

Potpisivanjem ove prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem da su svi navedeni podaci tačni i potpuni.

Mjesto i datum podnošenja Prijave:               Potpis i pečat podnosioca Prijave:

 

______________________________                                    __________________________________   

                                   

M. P.

 

NAPOMENA: Uz prijavu, ugostitelj je dužan dostaviti:

            1. kopiju rješenja  o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika ili drugi dokaz u firmi kopije,

            2. kopiju rješenja o kategorizaciji objekta izdat od  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, (Ugostitelj koji posjeduje rješenje o kategorizaciji izdato od Ministarstva trgovine i turizma nije u obavezi dostaviti navedeno rješenje).

            3. original ili ovjerena kopija uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

            4. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu kod banke ,

            5. original ili ovjerena kopija potvrde, odnosno uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja  sa Izvještajem  o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja  i

            6. original cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugostitelja.

TURISTIČKI VAUČER ZA GRAĐANE

 

Ministarstvo trgovine i turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu turističkog vaučera koji je namijenjen građanima Republike Srpske. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva, u sekciji Turistički vaučeri.

Pravo prijave za turistički vaučer ima svaki građanin Republike Srpske koji je punoljetan, ima prijavljeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i rezervisan smještaj kod ugostitelja direktno ili posredstvom turističke agencije koji su upisani u Evidenciju ugostitelja i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera, kao i da koristi uslugu smještaja u ugostiteljskom objektu van mjesta prebivališta.

Turistički vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Ugostitelj, odnosno turistička agencija  naplaćuje  korisniku vaučera uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera.

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od tri noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom. Ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije, dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u više ugostiteljskih objekata za smještaj.

Turistički vaučer u iznosu od 100.00 KM može se iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine samo kod ugostitelja ili turističke agencije koji su upisani  u Evidenciju, a koja je dostupna na internet stranici Ministarstva.

Prijava za vaučer dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma na propisanom obrascu u štampanom obliku koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva i koji se može dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva ili popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije "eVaucer" koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.

Uz Prijavu za vaučer potrebno je  dostaviti potvrdu o rezervaciji smještaja i kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

Ukoliko najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostiteljskih  objekata za smještaj, dužni su Ministarstvu podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Rok za podnošenje Prijave za vaučer ističe sa danom 10.11.2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top news