Pećina-monaška isposnica

Lokalitet Pećina smješten je oko 250 metara jugozapadno od crkve Svetog Ilije. Riječ je o udubljenju u stijeni koje je djelimično oblikovano ljudskom rukom i okrenuto ka sjeveroistoku.

Udubljenje je visine 2,35 metara, širina otvora je 5,50 metara, a dubina polukružnog otvora 2,10 metara. Na stropu se nalazi uklesana polukružna linija debljine prsta, duga 2,7 metara.

Na svim dijelovima polukružnog udubljenja u stijeni vidljivi su tragovi alata za klesanje, najvjerovatnije čekića i dlijeta. Na istočnom dijelu vidljivi su tragovi urezanog krsta i manjeg kvadratnog udubljenja, vjerovatno za drvene grede.

U toku arheoloških istraživanja 2009. godine na ovom mjestu pronađen je manji broj fragmenata keramike, alatki od kremena te ostaci drvenih stubova.

Lokalitet Pećina podsjeća na monašku isposnicu, sa oltarom isklesanim u stijeni i okapnicom na stropu. Ispred obrađenog udubljenja, na platou veličine 10 x 8 metara, mogao se nalaziti dograđeni drveni dio sakralnog objekta na šta upućuju ostaci stubova.

Cultural and historical complex Detlak: