Lov

Lovište "Motajica" Derventa površine 50.782. hektara, nalazi se u središnjem sjevernom dijelu Republike Srpske, najvećim dijelom na katastarskom području opštine Derventa i malim dijelom na području opština Doboj i Srbac. Lovište graniči sa područjima lovišta "Fazan" Doboj, "Srna" Srbac, "Vučijak" Brod, "Majna" Modriča i "Borik" Prnjavor. Lovište je najvećim dijelom ravničaskog karaktera, nadmorske visine 90 do 330 metara, omeđeno padinama planina Motajice, Vučijaka i Krnjina i riječnim tokovima rijeke Save, Ukrine i Ilove.

Lovište je ispresijecano mrežom magistralnih puteva Derventa-Prnjavor, Derventa-Doboj, Derventa-Brod i Derventa-Srbac, regionalnih puteva Derventa-Podnovlje i Derventa-Johovac, te mrežom asfaltiranih lokalnih puteva kojima je obezbijeđen pristup u svaki dio lovišta. Takođe lovište je ispresijecano vodotokovima rijeka Ukrine i Ilove, rječica Ljupljanice, Crnče, Osinje, Bišnje, Foče, Dažnice, Pojeznice, Lovnice i mnogih potoka, te bogatim izvorištima pitke vode. Površina lovišta se sastoji od oko 49 % oranica, 23 % šuma i šikara, 7 % livada i pašnjaka, 5 % voćnjaka i vinograda, te 16 % ostalih površina.

Na ovom području vlada panonska klima umjerenokontinentalnog tipa, bez preterano niskih i visokih temperatura, dovoljnom količinom padavina, snježnim padavinama u toku mjeseca januara, februara i marta sa snježnim pokrivačem do mah. 50 cm. Ovakvi klimatski uslovi, mir u lovištu, bogata vegetacija, prisustvo kultivisanog bilja i bogatstvo vodom i raznovrsnom hranom su faktori koji veoma povoljno utiču na razvoj i opstanak životinjskih vrsta interesantnih za lov kao što su srna, zec, divlja svinja, divlja patka, divlji golub, fazan, šumska šljuka i poljska jarebica. Kao divlji predatori na području lovišta egzistiraju lisice, kune, jastrebovi i u manjoj mjeri divlje mačke. U cilju poboljšanja kvaliteta i fonda plemenite divljači udruženje vrši konstantno naseljavanje lovišta fazanom iz vještačkog uzgoja a povremeno i divljim zecom, vrši prihranu divljači u zimskim uslovima, te svodi brojnost predatora na podnošljivu mjeru. Takođe, u cilju zaštite prirodnog fonda divljači i njene reprodukcije, udruženje redovno ustanovljava površinu od cca 5% ukupne površine lovišta kao područje potpune zabrane lova na period od četiri godine.

Lovište udruženja je radi lakšeg i efikasnijeg provođenja planskih mjera uzgoja i zaštite divljači interno podeljeno u jedanaest površina o kojima brigu vode lovačke sekcije i ravnomjerno pokriveno dovoljnim brojem lovnouzgojnih i lovnotehničkih objekata. Svaka od jedanaest sekcija ima izgrađen potreban broj hranilišta i solila za visoku divljač, visokih čeka, lovačkih koliba i lovačkih kuća. Udruženje ima na lokaciji Babinog Brda izgrađen centralni objekat za prihranu i uzgoj fazanskih pilića površine 2,5 dunuma, kapaciteta do 1500 fazanskih pilića koji se nakon prihrane do 14 nedelja starosti raspodeljuju sekcijama za naseljavanje lovišta.

Članovi lovačkog udruženja koji ispunjavaju zakonske uslove za izvođenje lova imaju pravo lova na kompletnoj površini lovišta dozvoljenoj za lov poštujući akte Lovačkog saveza Republike Srpske i interne akte udruženja kojima su regulisani uslovi i način lova u udruženju. Lovci članovi udruženja koja su članovi Lovačkog saveza Republike Srpske takođe mogu loviti na području lovišta kao lovci-gosti udruženja. Strani lovci koji se bave sportskim lovom mogu loviti na području našeg lovišta uz uslove i plaćanjem naknada po cijenama koje su propisane Cjenovnikom organizacionih taksi, odstrela divljači i usluga Lovačkog saveza Republike Srpske i Uslovima komercijalnog lova Lovačkog udruženja "Motajica" Derventa.

Lovačko udruženje "Motajica" je osnovano poslije Drugog svjetskog rata i broji oko 600 članova.

Kontakt: Lovačko udruženje "Motajica" Derventa

                 ul.Cara Lazara 33, 74400 Derventa

                 tel/faks:053/333-302

                 Veb:www.lu-motajica.org

                 E-pošta:lovackod@teol.net



Hunting and fishing: